Dobry wybór na początek

Projekt
Dobry wybór na początekstyczeń 2018 - grudzień 2020

Program profilaktyczny dotyczący używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.


Począwszy od 2018 r. Fundacja Poza Schematami realizuje projekt, którego celem jest opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Projekt współfinansowany jest przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowywanie programu podzielono na kilka etapów. W 2018 r. stworzono pilotażową wersję programu pod nazwą „Dobry wybór na początek” , którą poddano jakościowej ewaluacji (6 zogniskowanych wywiadów grupowych). Na program składają się następujące elementy: dwugodzinne spotkanie edukacyjno-informacyjne dla rodziców/opiekunów, 12 godzinnych zajęć profilaktycznych oraz dwugodzinne spotkania podsumowujące dla młodzieży.

W 2019 r. przeszkolono pierwszych 10 realizatorów i wdrożono zajęcia w 10 grupach odbiorców. Realizacja programu poddawana była jakościowej i ilościowej ewaluacji (FGI oraz badania ankietowe).

W 2020 r. zostanie przeprowadzona kolejna edycja projektu, uwzględniająca rezultaty ewaluacji z 2019 r. Zmodyfikowany program zostanie wdrożony w 10 klasach.


Finansowanie

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.