Dobry wybór na początek

Projekt
Dobry wybór na początekstyczeń 2018 - grudzień 2020

Program profilaktyczny dotyczący używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.


W latach 2018 – 2020 Fundacja Poza Schematami realizowała projekt, którego celem było opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez młodzież z klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. Projekt współfinansowany był przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przygotowywanie programu podzielono na kilka etapów. W 2018 r. stworzono pilotażową wersję programu pod nazwą „Dobry wybór na początek”, którą poddano jakościowej ewaluacji (6 zogniskowanych wywiadów grupowych). Program przygotowano do wdrażania stacjonarnego.

W 2019 r. przeszkolono pierwszych 10 realizatorów i wdrożono zajęcia w 10 grupach odbiorców. Realizacja programu poddawana była jakościowej i ilościowej ewaluacji (FGI oraz badania ankietowe).

W 2020 r. rozpoczęto kolejną edycję projektu, uwzględniającą rezultaty ewaluacji z 2019 r. W lutym, po przeszkoleniu 10 realizatorów, przystąpiono do wdrażania zmodyfikowanej wersji programu w klasach. Program cieszył się dużym uznaniem wśród odbiorców, niestety z uwagi na sytuację epidemiczną w marcu wstrzymano wdrażanie zajęć w szkołach. We wrześniu podjęto kolejną próbę realizacji „Dobrego wyboru na początek” w grupach docelowych, jednak i tym razem, wraz z ponownym przejściem szkół w tryb pracy zdalnej, edycja została przerwana.

Mimo trudności wdrożeniowych udało się przygotować końcową wersję programu. Autorki programu to: Kinga Sochocka i Karolina Van Laere.

Program ma za zadanie ukształtowanie u uczniów wiedzy i umiejętności, które sprzyjają ograniczeniu używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, a w szcze­gólności – opóźnieniu inicjacji alkoholowej i innych sub­stancji psychoaktywnych lub rezygnacji z używania napojów alkoholowych i innych substancji psychoaktywnych.

Program składa się z:

Realizatorzy, uczniowie i ich rodzice/opiekunowie otrzymują w ramach wdrażania programu specjalnie przygotowane publikacje.

Program profilaktyczny „Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Realizatorów

„Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Młodzieży

Program profilaktyczny „Dobry wybór na początek”. Publikacja dla Rodziców i Opiekunów


Realizatorem programu może zostać nauczyciel, psycholog lub pedagog pracujący z młodzieżą w szkole ponadpodsta­wowej w klasie pierwszej. Aby zostać realizatorem progra­mu, należy wziąć udział w jednodniowym szkoleniu.


Finansowanie

Zadanie Opracowanie i ewaluacja nowego programu profilaktycznego wspierającego prawidłowy rozwój uczniów (w tym dla młodzieży 14+). Data podpisania umowy: 29.12.2017 r.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.