Publikacja „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”

Fundacja Poza Schematami, realizując zadanie powierzone przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia, wydaje publikację pt. „Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji”.

Książka jest skierowana do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych i innych osób pracujących z dziećmi ze Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych w obszarze edukacji.

Publikację bezpłatnie rozsyłano do szkół podstawowych oraz innych miejsc, w których prowadzona jest praca z dziećmi z FASD. Obecnie książka dostępna jest do pobrania z: http://www.ciazabezalkoholu.pl


Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020