Szkolenie „Wspólne kroki w Cyberświecie”

Fundacja Poza Schematami zaprasza na szkolenie dla przyszłych realizatorów REKOMENDOWANEGO programu profilaktycznego „Wspólne kroki w Cyberświecie”.

W szkoleniu mogą wziąć udział nauczyciele/nauczycielki, pedagodzy/pedagożki, psycholodzy/psycholożki pracujący/pracujące z uczniami klas trzecich szkoły podstawowej.

Szkolenie dla realizatorów programu „Wspólne kroki w Cyberświecie” ma charakter wykładowo-warsztatowy i trwa 5 godzin zegarowych.

Termin:

 

Ogólne informacje o projekcie „Wspólne kroki w Cyberświecie” 

„Wspólne kroki w Cyberświecie” to projekt mający na celu zapobieganie zaburzeniom korzystania z technologii wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami. Ewaluacja programu potwierdziła jego skuteczność. 

Szkolenia organizuje Fundacja Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Źródła informacji na temat programu

1. Ostaszewski K., Pisarska A., Sochocka K., Sochocki M. J., Van Laere K., Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Edukacja” 2020, 3(154), 6–22.

2. Walczak B., Sochocki M. J., Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych: komunikat z badań ewaluacyjnych, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 53(2), 2021, s. 78–90.

3. Dobre praktyki

4. Jabłoński P., Informacja o programie, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z dnia 10 września 2018 r., s. 9.

5. Sochocki M. J., „Wspólne kroki w Cyberświecie” – program profilaktyczny dla trzecioklasistów, w: A. Malczewski, W. Liwski (red.), Przeciwdziałanie uzależnieniom, perspektywa lokalna, krajowa oraz międzynarodowa, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2020.

6. Sochocki M. J., „Wspólne kroki w Cyberświecie” – przykład wykorzystania ewaluacji formatywnej i procesu oraz prezentacja wybranych wyników ewaluacji konkluzywnej, prezentacja podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”, 20-22 października 2020 r. (Sesja problemowa 4 – Druga fala ewaluacji).

7. Strona internetowa programu: www.wspolnekroki.pl