Broszura dla kierowców MPT

Projekt
Broszura dla kierowców MPTstyczeń 2021 - listopad 2021

W 2021 r. Fundacja Poza Schematami zrealizowała zadanie z zakresu zdrowia publicznego, mające na celu wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców.


Zadanie sfinansowano ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Umowę zawarto w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego, określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2029).

Projekt trwał od stycznia do listopada 2021 r. i składał się z trzech zasadniczych części:

  1. opracowanie broszury edukacyjnej adresowanej do kierowców nt. używania alkoholu (przygotowanie materiału merytorycznego, poddanie go ewaluacji oraz przygotowanie wersji końcowej do publikacji);
  2. druk broszur;
  3. ogólnopolska dystrybucja broszur.


Finansowanie

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Wartość dofinansowania: 215 126,00 zł

Całkowity koszt: 226 126,00 zł

Zadanie Wyposażenie miejskich przedsiębiorstw transportowych w materiały edukacyjne dotyczące problemu nietrzeźwych kierowców. Data podpisania umowy: 15 stycznia 2021 r.