Loguj się z głową – ogólnopolski program edukacyjny

Projekt
Loguj się z głową – ogólnopolski program edukacyjnylipiec 2018 - grudzień 2019

Zespół Fundacji Poza Schematami przygotował kolejny projekt edukacyjny „Loguj się z głową!”.


Program ma za zadanie ukształtowanie u dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy i umiejętności, które sprzyjają bezpiecznemu korzystaniu z Internetu i mediów elektronicznych oraz chronią przed e-uzależnieniami.

Adresatami projektu jest pięć grup: 1) dzieci uczące się w klasach I-III szkół podstawowych oraz 2) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 3) młodzież uczęszczająca do klas VII-VIII szkół podstawowych, 4) młodzież szkół ponadpodstawowych oraz 5) rodzice. Program mogą realizować pracownicy oświaty zatrudnieni w szkołach bez konieczności dodatkowego szkolenia.

Kilka słów o poszczególnych modułach programu

W klasach I-III uczniowie z pomocą szeryfa Cyberzachodu i pani szeryfowej stawiają czoła Dzikiej Bandzie – zagrożeniom związanym z używaniem Internetu i mediów cyfrowych, a także uczą się radzenia z emocjami i komunikowania się językiem żyrafy. Do realizacji zajęć potrzebna jest pomoc dydaktyczna w postaci wydanej przez nas publikacji, która jest dostępna do bezpłatnego pobrania: https://fundacjapozaschematami.pl/wp-content/uploads/rysia-i-tolek-na-cyberzachodzie.pdf (publikacja ta miała już kilka wydań, które każdorazowo były wysyłane przez naszą Fundację do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Uczniowie klas IV-VI przyglądają się takim zagadnieniom jak nadużywanie mediów cyfrowych i cyberprzemoc, radzenie sobie z emocjami, radzenie sobie ze stresem. Poznają również sposoby na budowanie adekwatnej samooceny. Proponowane w ramach poruszanej tematyki zadania mogą stać się pomocne w realizowaniu działań mających na celu zapobieganie przemocy rówieśniczej zarówno online, jak i offline.

Z kolei uczniowie klas VII – VIII mają okazję przyjrzeć się własnym wzorcom korzystania z nowych technologii, dowiadują się, jakie sygnały mogą wskazywać na problemowe używanie Internetu i gier komputerowych. Zdobywają również wiedzę na temat efektywnego zarządzania własnym czasem i równoważenia aktywności online i offline.

Zajęcia dla uczniów klas szkół ponadpodstawowych zogniskowane zostały wokół czterech tematów: rozpoznania mechanizmów sprzyjających angażowaniu się w e-hazard i nadużywaniu gier komputerowych, rozwijania umiejętności radzenia sobie ze stresem, autoanalizy własnego zaabsorbowania nowymi technologiami oraz równoważenia aktywności online i offline.

Program dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/loguj-sie-z-glowa-czyli-jak-bezpiecznie-korzystac-z-internetu


Finansowanie

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzanego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.