Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzyko

Projekt
Mądra Ochrona – Mniejsze Ryzykostyczeń 2018 - grudzień 2022
Strona internetowa projektu
https://madraochrona.pl

Rodziców i nauczycieli zapraszamy do korzystania z portalu internetowego Fundacji Poza Schematami: Mądra Ochrona - Mniejsze Ryzyko.


Rodziców i nauczycieli zapraszamy do korzystania z portalu internetowego Fundacji Poza Schematami: https://madraochrona.pl. Można tam znaleźć szereg przydatnych informacji z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, wiążących się z używaniem alkoholu, przemocą i innymi problemami. Wśród artykułów rodzice, pedagodzy i nauczyciele znajdą teksty wielu uznanych autorów, m.in.: Agnieszki Pisarskiej, Anny Borkowskej, Aleksandry Karasowskiej, Doroty Macander, Joanny Sakowskiej, Kingi Sochockiej, Karoliny Van Laere, Janiny Węgrzeckiej-Giluń i innych. Ważne – nasz portal promuje wysokie standardy z zakresu profilaktyki, odwołujące się do podstaw naukowych.

Co mogą znaleźć nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą?

Wychowawcy znajdą informacje na temat głównych teorii wyjaśniających mechanizmy rozwoju zachowań problemowych/ryzykownych dzieci i młodzieży oraz czynników chroniących oraz ryzyka (indywidualne, rodzinne, związane ze szkołą i nauką, dotyczące rówieśników, środowiska lokalnego i ponadlokalnego). W artykułach na ten temat autorzy odwołują się do rezultatów najnowszych badań.

Portal promuje informacje na temat strategii profilaktycznych wraz z przykładami ich zastosowania w szkolnych projektach profilaktycznych. Nauczyciele i specjaliści dzięki portalowi mogą poszerzać wiedzę na temat konstruowania i ewaluacji programów profilaktycznych w środowisku szkolnym i poza nim.

Zaprezentowaliśmy także zasady funkcjonowania systemu profilaktycznego – w powiazaniu z ustawami i rozporządzeniami, zakresy działalności kluczowych instytucji szczebla lokalnego (samorządy i szkoły), wojewódzkiego i centralnego, przyjęte zasady postępowania i procedury.

Co oferujemy rodzicom?

Portal adresowany jest do rodziców posiadających dzieci w różnym wieku, a także do osób planujących dziecko.

Osoby planujące posiadanie dzieci, kobiety w ciąży i rodzice mający dzieci w okresie niemowlęcym znajdą informacje na temat wpływu alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zapłodnienie, płód i dziecko. Materiały zamieszczane na portalu opierają się na wiedzy znajdującej odzwierciedlenie w badaniach naukowych, która konfrontowana jest z mitami na temat pozytywnego wpływu alkoholu na płód i dziecko, także w kontekście Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD).

Rodzice mogą zapoznać się z materiałami, których celem jest zwiększenie zakresu wiedzy o sposobach kształtowania ważnych umiejętności dzieci w wieku przedszkolnym (m.in. propozycje ćwiczeń i gier zespołowych, które można wykorzystać wspierając rozwój dzieci). Matki i ojcowie znajdą też użyteczne wskazówki wychowawcze oraz informacje na temat negatywnych konsekwencji niewłaściwych postaw wychowawczych.

Rodzice mający dzieci w okresie wczesnoszkolnym znajdą porady dotyczące kształtowania umiejętności dzieci takich jak konstruktywne sposoby reakcji na stres czy radzenia sobie z emocjami. Matki i ojcowie mogą skorzystać z wskazówek m.in. w jaki sposób komunikować normy i wartości, okazywać wsparcie emocjonalne i in.

Rodzice nieco starszych dzieci mogą pogłebiać wiedzę na temat specyfiki okresu dorastania. Zamieszczono także teksty dotyczące radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach z nastolatkiem.


W 2020 r. na portalu pojawiły się artykuły o nowej tematyce. Ich przedmiotem stała się edukacja online i oddziaływanie pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Poruszają problem przemocy w czasie przymusowej izolacji. W tym nowym nurcie znalazły się też teksty dotyczące wpływu sytuacji epidemicznej na kondycję środowiska szkolnego.

Autorzy analizują te nowe tematy wielowątkowo, ich teksty pozwalają nie tylko lepiej zrozumieć wpływ sytuacji kryzysowej ale także przeciwdziałać jej negatywnym skutkom w praktyczny sposób. Są to zarazem teksty, które w nowym ujęciu prezentują zagadnienia dotyczące szkolnej profilaktyki, wskazują na nowe potrzeby i wyzwania.

Ponadto kontynuowane są tematy, umożliwiające doskonalenie różnych aspektów kompetencji wychowawczych. Pracownicy szkół znajdą informacje dotyczące nowo opracowanych projektów profilaktycznych i kampanii promujących zdrowie. Pedagodzy mogą zdobywać też informacje z zakresu budowania podmiotowych relacji z uczniami. Lista poruszanych tematów jest oczywiście znacznie dłuższa. Zapraszamy do odwiedzenia portalu.


Finansowanie

Portal powstał na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

W 2021 r. zadanie finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Wartość dofinansowania w 2021 r.: 30 000,00 zł. Całkowity koszt w 2021 r.: 31 600,00 zł. Nazwa zadania: „Prowadzenie edukacyjnej strony internetowej dla rodziców  i wychowawców w zakresie szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież”. Data podpisania umowy: 26 kwietnia 2021 r.

W 2022 r. zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Wartość dofinansowania w 2022 r.: 29 999,60 zł. Całkowity koszt w 2022 r.: 31 599,60 zł. Nazwa zadania: „Prowadzenie edukacyjnej strony internetowej dla rodziców i wychowawców na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież”. Data podpisania umowy: 2022-01-20.