Nie-zależni: razem i osobno

Projekt
Nie-zależni: razem i osobnomaj 2018 - grudzień 2020

Nowatorski program profilaktyczny zapobiegający używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież głuchą i słabosłyszącą (z całkowitym i częściowym deficytem słuchu) w wieku od 14 do 19 lat.


Dlaczego opracowujemy ten program?

Co dotychczas zrobiono?

Rok 2018:

Co jest realizowane lub zostało do zrobienia?

Lata 2019 – 2020:


Finansowanie

Zadanie publiczne jest realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.