Nie-zależni: razem i osobno

Projekt
Nie-zależni: razem i osobnomaj 2018 - grudzień 2020

Nowatorski program profilaktyczny zapobiegający używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież głuchą i słabosłyszącą (z całkowitym i częściowym deficytem słuchu) w wieku od 14 do 19 lat.


Dlaczego opracowano ten program?

Etapy realizacji projektu

Rok 2018:

Lata 2019 – 2020:


Finansowanie

Zadanie publiczne zrealizowano w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowano ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.