Program profilaktyczny FRPH

Projekt
Program profilaktyczny FRPHstyczeń 2021 – grudzień 2022

Od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. Fundacja Poza Schematami realizowała zadanie z zakresu zdrowia publicznego, mające na celu opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uniwersalnej. Program jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystosowano go do wykorzystania przez nauczycieli w pracy zdalnej.


Podstawowym celem zadania było przygotowanie programu profilaktyki uniwersalnej (bazującego na naukowych podstawach), zapobiegającego używaniu przez młodzież środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Odbiorcy do uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas 1 szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzice bądź opiekunowie.

Podczas opracowywania, program poddawano wszechstronnej jakościowej i ilościowej ewaluacji. Zostały przygotowane różnorodne materiały online i w formie wydrukowanych broszur dla uczniów, ich rodziców i realizatorów.


Finansowanie

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania w 2021 r.: 239 932,00 zł
Całkowity koszt w 2021 r.: 252 932,00 zł

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 199 842,00 zł
Całkowity koszt w 2022 r.: 210 892,00 zł

Zad. 2 Opracowanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki uniwersalnej, adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystosowanego do wykorzystania przez nauczyciela w pracy zdalnej.

Nazwa własna projektu: Program profilaktyczny FRPH.

Daty podpisania umów: 2021-01-11, 2022-01-04.