Program profilaktyczny FRPH

Projekt
Program profilaktyczny FRPHstyczeń 2021 – grudzień 2022

Od stycznia 2021 r. Fundacja Poza Schematami realizuje zadanie z zakresu zdrowia publicznego, mające na celu opracowanie programu profilaktycznego dotyczącego profilaktyki uniwersalnej, adresowanego do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, przystosowanego do wykorzystania przez nauczycieli w pracy zdalnej.


Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na podstawie umowy z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Umowę zawarto w wyniku zakończenia procedury konkursowej na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego – „Wniosek” Fundacji o udzielenie dofinansowania złożono na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 5 i ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) oraz § 5, § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2029) w związku z art. 2 w zw. z art. art. 13 pkt 1) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2015 poz. 1916 z późn. zm.).

Wartość dofinansowania w 2021 r.: 239 932,00 zł
Całkowity koszt w 2021 r.: 252 932,00 zł

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 199 842,00 zł
Całkowity koszt w 2022 r.: 210 892,00 zł

Podstawowym celem jest przygotowanie programu profilaktyki uniwersalnej (bazującego na naukowych podstawach), zapobiegającego używaniu przez młodzież środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych. Odbiorcy do uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, klas 1 szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzice bądź opiekunowie.

Podczas opracowywania, program poddawany będzie wszechstronnej jakościowej i ilościowej ewaluacji. Zostaną przygotowane różnorodne materiały online i w formie wydrukowanych broszur dla uczniów, ich rodziców, realizatorów i trenerów. Projekt zakończy się przeszkoleniem grupy trenerów i wdrożeniem finalnej wersji programu wraz z ewaluacją procesu. Pod koniec 2022 r. program będzie gotowy do upowszechniania w kolejnych latach (w systemie kaskadowym) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.


Finansowanie

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.