Smak życia, czyli debata o dopalaczach

Projekt
Smak życia, czyli debata o dopalaczachmaj 2018 - grudzień 2019

Ewaluacja i aktualizacja


Celem projektu było opracowanie uaktualnionej wersji programu profilaktycznego autorstwa Krzysztofa Andrzeja Wojcieszka „Smak życia, czyli debata o dopalaczach”. Odbiorcy projektu to młodzież w wieku 15–18 lat.

Projekt realizowany był za pośrednictwem wieloetapowego kompleksu działań obejmujących przegląd literatury, analizę kolejnych wersji programu wraz z różnymi formami ewaluacji. W efekcie nastąpiło opracowanie końcowych wersji podręcznika dla realizatorów, materiałów dla uczestników programu (młodzieży, rodziców, nauczycieli), narzędzi do monitorowania jakości wdrożeń i ewaluacji programu.


Finansowanie

Zadanie publiczne realizowano w ramach Narodowego Programu Zdrowia i finansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii.