Standardy jakości

Projekt
Standardy jakości2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizowała program mający na celu wzrost kompetencji odbiorców w zakresie planowania i wdrażania skutecznych oddziaływań profilaktycznych dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.


Odbiorcy to:

  1. decydenci odpowiedzialni za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego) oraz
  2. kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych.

Nazwa zadania: „Promocja standardów jakości w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych zaadresowanej do dzieci i młodzieży wraz z Systemem Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach realizujących programy profilaktyki uniwersalnej”.

Publikacje i materiały

Broszura "Oddziaływać skutecznie": https://programyrekomendowane.pl/biblioteka/oddzialywac-skutecznie-profilaktyka-oparta-na-podstawach-naukowych-i-dowodach-publikacja-dla-przedstawicieli-jednostek-samorzadu-gminnego-oraz-szkol-i-placowek-oswiatowych-agnieszka-pisarska/

Webinaria: https://programyrekomendowane.pl/biblioteka/


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 749985,00 złotych. Całkowity koszt: 773185,00 złotych.

Zadanie 2.1.4 NPZ – Poszerzenie i udoskonalenie oferty oraz wspieranie realizacji programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Nazwa własna projektu: Standardy jakości w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.

Data podpisania umowy: 2023-05-02.