Standardy jakości

Projekt
Standardy jakości2023

W 2023 r. Fundacja Poza Schematami realizuje program mający na celu wzrost kompetencji odbiorców w zakresie planowania i wdrażania skutecznych oddziaływań profilaktycznych dotyczących problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.


Odbiorcy to:

  1. decydenci odpowiedzialni za realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego) oraz
  2. kadra pedagogiczna szkół i placówek oświatowych.

Nazwa zadania: „Promocja standardów jakości w profilaktyce używania substancji psychoaktywnych zaadresowanej do dzieci i młodzieży wraz z Systemem Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego w placówkach realizujących programy profilaktyki uniwersalnej”.

Publikacje i materiały

Broszura "Oddziaływać skutecznie": https://fundacjapozaschematami.pl/wp-content/uploads/oddzialywac-skutecznie.pdf

Webinaria: https://programyrekomendowane.pl/strony/webinary,489


Finansowanie

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 749985,00 złotych. Całkowity koszt: 773185,00 złotych.