Uzależnienia behawioralne – wstęp do profilaktyki

Projekt
Uzależnienia behawioralne – wstęp do profilaktykilipiec 2019 – grudzień 2020

Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, realizowała projekt, którego efektem było powstanie modułu szkoleniowego dla rad pedagogicznych „Uzależnienia behawioralne – wstęp do profilaktyki”.


Cel główny to zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej z zakresu szkolnej profilaktyki uzależnień behawioralnych. Moduł adresowany jest do członków rad pedagogicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Realizatorzy to pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych. Program na etapie opracowywania był pilotażowo wdrażany i poddawano go badaniom ewaluacyjnym.

Zasadnicze komponenty modułu to:


Finansowanie

Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.