Uzależnienia i problemy behawioralne – profilaktyka i terapia

Projekt
Uzależnienia i problemy behawioralne – profilaktyka i terapiastyczeń 2020 – grudzień 2020

W 2020 roku Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, opracowała i wdrożyła szkolenie „Uzależnienia i problemy behawioralne – profilaktyka i terapia”.


Celem jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w zakresie profilaktyki oraz terapii uzależnień behawioralnych. Szkolenie ma charakter wykładowo-warsztatowy i adresowane jest do studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji i pracy socjalnej. Zajęcia realizowane są w trzydniowym cyklu.

Przeprowadzone w 2020 r. szkolenia zostały przez studentów zewaluowane jako przydatne w poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności. Także wysoko oceniono kompetencje kadry (jej przygotowanie i komunikatywność), co przełożyło się na uznanie zajęć jako atrakcyjnych dla uczestników. Niemal wszyscy pytani uznali, że spełnili swoje oczekiwania związane z udziałem w zajęciach w dużym bądź bardzo dużym stopniu albo całkowicie.

Analiza odpowiedzi na pytania ewaluacyjne dotyczące zakresów nabytych kompetencji pokazała, że szkolenie przyniosło spodziewane rezultaty. Dominowały wskazania na dwie najwyższe noty na skali (zaledwie w jednym przypadku, na 434 wystawione oceny szczegółowe, wybrano wartość najniższą).


Finansowanie

Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.