„Integracja poza schematami”

Projekt
„Integracja poza schematami”lipiec 2015 - październik 2015 (wydanie papierowe 2017)
Materiały do pobrania
Integracja poza schematami

Prowadzenie zajęć w klasach nauczania początkowego z całą pewnością wymaga od nauczyciela wiedzy i kompetencji w wielu obszarach, zwłaszcza jeżeli dotyczy to zespołów integracyjnych.


Integracja społeczna dzieci sprawnych i niepełnosprawnych jest procesem, który kierowany w odpowiedni sposób może prowadzić do rzeczywistego, pełnego współuczestnictwa obu tych grup w zespole klasowym i nawiązywania między nimi bliskich, opartych na współpracy relacji. Osią tego procesu jest nie tyle problem niepełnosprawności, ile wzajemne poznawanie się, które prowadzi do zrozumienia, że każdy bez względu na to, czy jest sprawny czy niepełnosprawny, posiada swoje możliwości i ograniczenia. Ułatwia to zbudowanie atmosfery akceptacji i współpracy w grupie. Przygotowana przez nasz zespół publikacja powstała po to, aby pomóc nauczycielom nauczania początkowego pracującym w klasach integracyjnych w pomyślnym przeprowadzeniu tego procesu.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczniów z klas 0–III z niepełnosprawnością z terenu Mazowsza. Projekt został zrealizowany poprzez opracowanie, wydanie w wersji elektronicznej, a następnie papierowej oraz dystrybucję i promocję poradnika dla nauczycieli pracujących w klasach 0-III szkół podstawowych pt. „Integracja poza schematami. Poradnik dla nauczyciela nauczania początkowego”. Został on wydany w nakładzie 4000 egzemplarzy. Publikację przekazano do publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu województwa mazowieckiego.

Opracowana i wydana w ramach projektu publikacja została podzielona na trzy części. Pierwsza z nich porusza zagadnienia istotne z perspektywy integracji społecznej dzieci uczących się w klasach integracyjnych. W kolejnych rozdziałach poruszono treści związane z różnymi aspektami postawy nauczyciela wspierającymi proces integracji, przedstawiono najważniejsze zagadnienia i wskazówki do pracy z zespołem klasowym oparte na procesie grupowym. Druga część publikacji zawiera scenariusze zajęć integracyjnych. Zostały one stworzone z myślą o edukacji wczesnoszkolnej. Dostarczają nauczycielom narzędzi do realizowania działań wspierających proces integracji w klasie. Tematem wspólnej pracy stają się różnorodność i różnice pojawiające się pomiędzy ludźmi. Nadaje to poruszanym zagadnieniom daleko większej uniwersalności, wykraczającej poza kontinuum sprawność – niepełnosprawność. Ostatnia część publikacji zawiera karty pracy, które nauczyciel może wykorzystać w trakcie realizowanych przez siebie zajęć z dziećmi. Dopełniają one zawarte w publikacji scenariusze.


Finansowanie

Projekt wdrożony zgodnie z umową o wsparcie realizacji zadania publicznego zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej a Fundacją Poza Schematami.