„Wspólne kroki w Cyberświecie” – kolejne edycje programu

Projekt
„Wspólne kroki w Cyberświecie” – kolejne edycje programustyczeń 2024 – grudzień 2024
Strona internetowa projektu
https://wspolnekroki.pl/

Fundacja Poza Schematami, na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, wdraża kolejne edycje programu dla trzecioklasistów i ich rodziców „Wspólne kroki w Cyberświecie”.


Wspólne kroki w Cyberświecie” to program mający na celu zapobieganie e-uzależnieniom wśród dzieci poprzez dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z uzależnieniami behawioralnymi, a także kształtowanie ważnych umiejętności obniżających ryzyko wystąpienia uzależnienia. Autorami programu są specjaliści związani z Fundacją Poza Schematami. Prowadzona ewaluacja programu potwierdziła jego skuteczność.

W 2024 r. wdrażana jest 7 edycja tego projektu – planujemy przeszkolić realizatorów i przeprowadzić zajęcia w 142 klasach.

Źródła informacji na temat programu

1. Ostaszewski K., Pisarska A., Sochocka K., Sochocki M. J., Van Laere K., Skuteczność programu edukacji medialnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym, „Edukacja” 2020, 3(154), 6–22.

2. Walczak B., Sochocki M. J., Program profilaktyki nadużywania Internetu i mediów elektronicznych: komunikat z badań ewaluacyjnych, „Problemy Wczesnej Edukacji”, 53(2), 2021, s. 78–90.

3. Dobre praktyki

4. Jabłoński P., Informacja o programie, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień z dnia 10 września 2018 r., s. 9.

5. Sochocki M. J., „Wspólne kroki w Cyberświecie” – program profilaktyczny dla trzecioklasistów, w: A. Malczewski, W. Liwski (red.), Przeciwdziałanie uzależnieniom, perspektywa lokalna, krajowa oraz międzynarodowa, Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej Res Humanae, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2020.

6. Sochocki M. J., „Wspólne kroki w Cyberświecie” – przykład wykorzystania ewaluacji formatywnej i procesu oraz prezentacja wybranych wyników ewaluacji konkluzywnej, prezentacja podczas VII Ogólnopolskiej Konferencji „Narkotyki – Alkohol. Polityka, Nauka i Praktyka.”, 20-22 października 2020 r. (Sesja problemowa 4 – Druga fala ewaluacji).

7. Strona internetowa programu: www.wspolnekroki.pl

8. Strona programy rekomendowane: https://programyrekomendowane.pl/programy/profilaktyka-uniwersalna/wspolne-kroki-w-cyberswiecie/


Finansowanie

2024 r.

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 270 000,00 zł

Całkowity koszt: 278 700,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-202: 2.1.1. NPZ „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Wspólne kroki w Cyberświecie” – wdrożenie programu (7 edycja)

Data podpisania umowy: 02.01.2024

2023 r.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Wartość dofinansowania: 114 000,00 zł

Całkowity koszt: 119 600,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-202: 2.1.1. NPZ: „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Wspólne kroki w Cyberświecie” – wdrożenie programu (6 edycja).

Data podpisania umowy: 2023-01-02.

2022 r.

Projekt był dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Wartość dofinansowania: 93 600,00 zł

Całkowity koszt: 99 200,00 zł

Numer i nazwa zadania Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025: 2.1.1. NPZ „Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom”. Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych.

Nazwa własna projektu: „Wspólne kroki w Cyberświecie” – wdrożenie programu (5 edycja).

Data podpisania umowy: 2022-01-04.

2021 r.

Projekt był realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia i dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych opracowywanie i wdrażanie nowych metod profilaktyki i rozwiązywania problemów wynikających z uzależnień od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

Nazwa własna projektu: „Wspólne kroki w Cyberświecie” – wdrożenie programu (4 edycja).

Wartość dofinansowania: 106600,00 zł

Całkowity koszt: 113140,00 zł

Data podpisania umowy: 2021-05-04.